Analýza firmy

Úspěšnost podniku závisí nejen na odvětví nebo jeho segmentu na který se podnik orientuje, ale důležitá je i schopnost jak dokáže podnik využít své konkurenční výhody a silné stránky v soupeření s konkurencí. Informace o tom, v čem spočívají konkurenční výhody a v čem má podnik své silné stránky ve srovnání s konkurencí můžeme získat z analýzy interního prostředí. Mezi základní postupy, které se využívají při analýze interního prostředí můžeme zařadit analýzu zdrojů podniku a analýzy schopností podniku.

Analýza zdrojů podniku

Analýza zdrojů je výchozím krokem strategické interní analýzy. Umožňuje nám vytvořit základní obraz o současném stavu podniku a naznačit jeho možnosti do budoucna. Pro získání představy o identitě podniku nám jako východisko slouží poslání podniku. Poslání vymezuje především externí orientaci podniku. Interní analýza zdrojů je orientovaná dovnitř podniku, snaží se odhalit jeho silné a slabé stránky, případně jeho schopnosti pro případ, že se bude měnit jeho externí orientace.

Poslání a interní analýza nám umožňují získat představu o identitě podniku. při analýze zdrojů je možné postupovat různými způsoby. Racionálním přehledným způsobem je vycházet z běžného členění zdrojů na hmotné (naturální a finanční) a nehmotné (lidské schopnosti, technologie a pověst podniku).Analýza schopností podniku

Analýzu schopností podniku rozšiřuje analýzu interních zdrojů podniku o zkoumání a analyzování vzájemných vztahů mezi základními faktory a jejich vliv na tvorbu souhrnných hodnot podniku. Jedním z přístupů, který se pokouší vnést právě tento nový pohled do interní analýzy podniku je tzv. analýza hodnotových řetězců.

Tento přístup začala využívat poradenská firma McKinsey and Company a Michael Porter ho rozvinul do nového metodického postupu. Hodnotový řetězec ve své obecné podobě rozčleňuje aktivity podniku na:

 • primární aktivity
 • sekundární aktivityMezi primární aktivity patří

 • Vstupní logistika, která představuje příjem skladování a redistribuci vstupů, t. j. přejímka a skladování materiálu, dopravu, vstupní kontrolu a pod.,
 • Provoz, představující výrobu, montáž, balení, opravy a údržbu strojů a zařízení operační kontrolu a pod.,
 • Výstupní logistika, představuje činnosti kompletace, skladování, fyzické distribuce přepravy a pod.,
 • Marketing a prodej, představuje činnosti zaměřené na styk se zákazníkem jako je například reklama, podpora prodeje, prodejní kanály, tvorba cen, prodej a pod.,
 • Služby zákazníkům představují takové činnosti jako je například instalace, opravy, zaučení, úpravy výrobků a pod.

Mezi sekundární aktivity patří

 • Zakázky představují funkční oblast spojenou s nákupem vstupů potřebných pro hodnotový řetězec firmy, ale nezahrnují už vlastní fyzické nakupování a přemísťování vstupů; patří sem zajišťování nákupu surovin, materiálů, strojů, zařízení, budov a jejich vybavení; do této funkční průřezové oblasti patří zajišťování vstupů pro všechny primární aktivity,
 • Rozvoj technologie zahrnuje všechny funkce týkající se technologie, know – how, strojů a zařízení, včetně výzkumu a vývoje.
 • Management lidských zdrojů, zahrnuje funkce náboru, výchovy, rozmísťování a restrukturalizace všech pracovníků podniku.
 • Podniková infrastruktura zahrnuje všeobecný management, plánování, financování, účetnictví, právo, řízení kvality a pod.