Analýza vnějšího prostředí

Analýza odvětví

Pro tvorbu podnikatelské strategie zaměřené na soutěž s konkurencí v daném odvětví podniku je rozhodující analýza prostředí odvětví. Pod odvětvím rozumíme „Skupinu podniků nabízejících výrobky nebo služby, které jsou vzájemně plně zastupitelné „.
(KOTLER, Ph.: Marketing Management. Victoria Publishing, Praha, 1995, II. vydaní, s. 140)

Účelem analýzy odvětví je získat informace o konkurenčním prostředí v odvětví a identifikovat základní strategické faktory, příležitosti a hrozby. pro analýzu prostředí lze použít postup nazývaný jako PORTER model pěti sil. model je založen na pěti silách, které nejvíce ovlivňují konkurenční prostředí v odvětví, a to:

  1. Riziko vstupu nových konkurentů
  2. Stupeň soupeření mezi podniky umístěnými v odvětví
  3. Obchodní síla kupujících
  4. Obchodní síla dodavatelů
  5. Hrozba substituce produktů odvětví

Při analýze odvětví nás zajímá působení každé z uvedených sil, a při sestavování strategie podniku není možné vlivy těchto pěti sil podceňovat. Porterův model nám umožní snadnější orientaci v konkurenčním prostředí podniku a umožní nám identifikovat existenci příležitostí, ale i hrozeb charakteristických pro dané odvětví.

Makroprosředí

Microprostředí

Analýza PEST

PEST analýza je analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí. Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí.
Podstatou PEST analýzy je nalézt odpovědi na 3 otázky:

  • Které z faktorů mají vliv na podnik?
  • Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
  • Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?

zdroj: Wikipedia

Sdílejte článek na sociálních sítích