Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování:

fázekroky, operacePřístupy, metody, operace
1Situační analýza
 

Makroprostředí

 • Politika, legislativa
 • Ekonomika
 • Sociální struktura, Společnost, kultura, vzdělanost
 • Technologie, věda, výzkum
 • veřejné výzkumy
 • rešerše
 • zpravodajské dokumenty
 • Investiční weby
 • oborové dokumenty
 • statistiky, …
 

Microprostředí

 • Zákazníci
 • Distributoři
 • Dodavatelé
 • Konkurence
 • Ovlivňovatelé
 • Veřejnost
 • marketingový výzkum
 • statistické a matematické metody vyhodnocování výběrových řízení
 • marketingové zpravodajství
 • analýzy a hodnocení
 • dokumenty od externích výzkumných organizací
 

Analýza vlastní firmy

 • hodnocení silných a slabých stránek podniku a marketingového mixu
 • hodnocení podnikové infrastruktury
 • hodnocení realizace strategických cílů
 • kauzální analýza (analýza problému) slouží k odvození příčin a důsledku daného problému. Diagram příčin a následků – metoda rybí kosti
 • analýza účetnictví
 • analýza podnikové informační database
 • údaje z účelových rozborů a hodnocení
 • oprativní evidence
 • podnikový audit
 • výsledky zpráv kontrolních úřadů
 • statistiky
 

Konfrontace

 • identifikace – zhodnocení silných a slabých stránek ve vazbě na příležitosti a hrozby
 • identifikace uzlových míst
 • SWOT analýza
 • dekompozice uzlových mist
 • formulace scénáře
 

Prohloubená analýza

 • vymezení podnikatelských jednotek
 • analýza pozice firmy
 • analýza struktury obratu dle skupin výrobků, zákazníků a tržních segmentů
 • analýza výrobního programu
 • analýza cyklu tržní životnosti a vlivu na cashflow
 • analýza vlivu podílu na trhu na efektivnost prodeje
 • analýza systemu výroby a prodeje – procesní analýza
 • portfolio analýza
 • ABC analýza (peretovo pravidlo 80/20)
  • A – výrobky s největším podílu na zisku
  • B – je možné vytvářet zásoby
  • C – malý nebo nulový objem prodeje
 • hodnotová analýza
 • analýza bodu zvratu
 • analýza zkušebního efektu
 

Syntéza

 • identifikace problémových uzlů
 • shrnutí a zhodnocení SWOT analýzy
 • přehled problémů a úkolů podle nástrojů marketingového mixu a operací s nástroji marketingového mixu
 • kauzální analýza (analýza problému) slouží k odvození příčin a důsledku daného problému. Diagram příčin a následků – metoda rybí kosti
 • dekompozice výsledků SWOT analýzy
 • ABC analýza
2Prognóza a predikce
 
 • prognóza vývoje parametrů v okolí firmy
 • prognóza vývoje parametrů cílového trhu
  • potřeby, poptávka, konkurence
  • ovlivnovatelé, ceny, zprostředkovatelé
 • prognóza vývoje parametrů podniku
 • scénáře
 • normativní metody
 • metoda analogie
 • statistické metody
 • trendové modely
 • delphy metody
 • acociace
 • simulační metody
 • výsledky marketingového výzkumu,
 • analýza klíčových vazeb
3Formulace cílů
 
 • mise, poslání, filozofie firmy, identifikace tržní orientace
 • volba cílových trhů, tržních segmentů a profilu nabídky
 • Výchozí strategická koncepce
 • kritéria parametrů koncepce – priority
 • KPI, způsoby korelace a kontroly
 • SMART
 • plánovaná portfolio matice, plánovaná SWOT matice
 • segmentace trhů, rozhodovací meodely, operační výzkum
 • hodnotová analýza
 • scénáře a strategické projekce
 • metody modelování, prognostické metody, statistické metody
 • rozhodovací modely
4Formulace strategie
 
 • volba typu strategie
 • volba nástrojů marketingového mixu
 • strategické profilování
 • volba optimální kombinace strategických proměnných – formulace strategických variant
 • vypracování rozpočtu
 • stejné jako fáze 3.
 • analýza rizika
 • metody kalkulace
 • indexni hodnoty
 • metody odborné expertizy
 • metody tvůrčího myšlení
 • hodnotová analýza
5Tvorba akčních a operativních plánů
 
 • Tvorba akčních plánů
 • dlouhodobé střednědobé a krátkodobé

zdroj: Dagmar Jakubíková – Strategický marketing (Granda 2009)

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star
Sdílejte článek na sociálních sítích