Základní příkazy ChatGPT

Průvodce promptováním

Prompt“ česky „výzva“ je vstup, který model očekává, aby vygeneroval výstup.

Promptování je proces dávání příkazů modelu umělé inteligence, s cílem vyvolat specifickou odpověď nebo výstup.

Promt definují v základu tyto části:

[Role]

[Cíl]

[Příkaz] [Kontext]

[Formát výstupu]

 • [Vstup] – je soubor informací, které vkládáte do formulářového pole ChatGPT.
 • [Role] – je definice Entity (GPTs), která definuje jaká bude odpověď.
 • [Cíl]– je definice toho, čeho chcete  interakcí s modelem dosáhnout.
 • [Kontext] – je soubor informací a okolností, které ovlivňují pochopení a význam komunikace nebo situace.
 • [Příkaz]– je konkrétní instrukce, kterou chcete, aby model provedl.
 • [Formát výstupu] – je popis toho, jak si představujete odpověd. Je to specifikace toho, jakým způsobem má být informace prezentována.
 • [Kontextové okno]– je množství textu (slova, věty, odstavce), které model může „vidět“ nebo zpracovávat v jednom okamžiku při generování odpovědí. Určuje, jak daleko dozadu v konverzaci nebo textu může model sahat pro informace, které používá k vytváření koherentní a relevantní odpovědi.

Není nutné mít všechny prvky v promptu.

Vzor

LOGIKA – ANALÝZA – FAKTA

🔍 Vyhledávání

Výsledek: analýza dat, preference, trendy, poznatky, statistiky

Příkaz: Identifikuj, Zjisti preference, Najdi trendy, Prozkoumej trh, Analyzuj demografii

Najdi

Najdi zdroje

Vyhledej

🔍 Výzkum

Definuj

Identifikuj

Zjisti

Prozkoumej

Analyzuj.

💽 Extrakce dat

Výsledek: Užitečné informace, strukturovaná data, klíčové body, tabulky, grafy

Příkaz: Extrahuj informace, Získej data, Odfiltruj klíčové údaje, Převeď na graf, Shrň, Sumarizuj

Stáhni

Načti

Extrahuj

Zformuluj

Shrň

Sestav

Sumarizuj

Vyber

Shromáždi

Nastuduj

🎓 Interpretace faktů

Výsledek: Konkrétní informace, objektivní odpovědi, relevantní zdroje, ověřené údaje, důvěryhodná fakta

Příkaz: Odpověz fakticky, Ověř informace, Poskytni relevantní zdroje, Vysvětli konkrétně, Zjisti pravdivost

Odpověz

Vysvětli pojem

Vysvětli funkčnost

Popiš proces

Vyprávěj

Interpretuj

Porovnej skutečnost

Uveď zdroje

📚 Klasifikace a Kategorizace

Výsledek: Klasifikované objekty, kategorie, analýza emocí, hodnocení sentimentu, extrakce atributů

Příkaz: Kategorizuj, Urči sentiment, Rozpoznej emoce, Roztřiď podle kategorií, Analyzuj názory

Kategorizuj

Klasifikuj

Roztřiď

Strukturuj

Uspořádej

Odfiltruj

Spoj

Rozděl

Zmapuj

💱 Překlady a transformace

Překlad – převádění textu nebo slov (znaků) z jednoho jazyka do druhého

Konverze – přeměna formy obsahu na druhé

Výsledek: Překlad, Sémanticky správný obsah, Změněný formát, převedené jednotky, aktualizované hodnoty, kompatibilní soubory, optimalizovaná data

Příkaz: Přelož, Převeď soubor, Změň jednotky, Aktualizuj hodnoty, Konvertuj do jiného formátu, Optimalizuj velikost souboru, Vypočítej

Přelož

Přeorganizuj

Reorganizuj

Transformace – úprava dat nebo informací tak, aby byly prezentovány v jiném kontextu nebo uspořádání. Výsledek: Vypočítej, Převedené formáty, strukturovaná data, normalizované hodnoty, aktualizovaný obsah, sjednocené jednotky Příkaz: Převeď formát, Normalizuj hodnoty, Aktualizuj obsah, Sjednoť jednotky

Vypočítej

Konvertuj

Převeď

Vypiš obsah ve formátu

Přeformuluj

Přepiš to jinými slovy

Změň formát

💻 Programování a kódovaní

Výsledek: Funkční kódy, algoritmy, návrhy softwaru, řešení problémů s programováním, optimalizace kódu

Příkaz: Naprogramuj, nakóduj, vytvoř HTML kód, oprav chyby v kódu, optimalizuj algoritmus

Naprogramuj

Vytvoř koncept aplikace

Zdokumentuj kód

Validuj kód

Optimalizuj

Aktualizuj

Otestuj

 • Otestuj.

✅ Korektura a optimalizace

Výsledek: korekce gramatiky, opravené chyby, srozumitelnost, upravený styl

Příkaz: Oprav chyby a překlepy, Zkontroluj gramatiku, Uprav interpunkci, Zlepši čitelnost

Oprav chyby a překlepy

Formátuj styl

Zpřesni

Vylepši

Zjednoduš

Vyčisti

Zkontroluj

KREATIVITA – NÁPADY – ODHAD

💡 OBSAHY

Předmět kreativy:

 • text
 • slovo
 • fráze
 • odstavec
 • návrh
 • koncept
 • příběh
 • charakter
 • příklad
 • nápad
 • přirovnání
 • model
 • technika
 • metoda
 • experiment
 • vynález
 • strategie
 • plán
 • řešení
 • návod
 • kód
 • instrukce
 • inovace
 • představa
 • metafora
 • analogie
 • hypotéza
 • teorie
 • vzor
 • vzorec
 • prototyp
 • algoritmus
 • test
 • kvíz
 • model
 • scénář
 • příběh
 • báseň
 • esej
 • projev
 • citát
 • titulek
 • pojem
 • funkce
 • proces
 • historie
 • zdroj
 • skutečnost
 • slogan
 • glosa
 • anotace
 • fejeton
 • zápisky
 • deník
 • memoáry
 • novela
 • povídka
 • satira
 • alegorie
 • parabola
 • reportáž
 • kronika
 • epigram
 • aforismus
 • sonet
 •  

📐 ŠABLONY

Vzor.

 • algoritmus
 • analogie
 • instrukce
 • kvíz
 • metoda
 • model
 • návod
 • objednávka
 • plán
 • protokol
 • smlouva
 • strategie
 • technika
 • vzor
 • vzorec
 • žádost
 • koncept
 • prototyp
 • scénář
 • teorie
 • test
 • návrh
 • řešení
 • citát
 • dopis
 • esej
 • prezentace
 • projev
 • text
 • titulek
 • stížnost
 • životopis
 • šablona
 • pravidla
 • směrnice
 • diagram
 • schema (schéma)
 • skript
 • sekvence
 • procedura
 • formát
 • manuál
 • průvodce
 • protokol
 • norma
 • stanovy
 • uspořádání
 • rozmístění
 • program
 • rozvrh
 • harmonogram
 • předpis
 • standard
 • specifikace
 • matrice
 • checklist (seznam k zaškrtnutí)
 • framework (rámec)
 • roadmap (plán cesty)
 • guideline (směrnice)
 • workflow (pracovní postup)
 • timeline (časová osa)
 • itinerary (itinerář, plán cesty)
 • taxonomy (taxonomie, systém rozdělení)
 • index (index, rejstřík)
 • synopsis (souhrn, přehled)
 • glossary (slovník)
 • beletrie
 • manifest
 • monolog
 • dialog
 • próza
 • poezie
 • bajka
 • balada
 • elégie
 • parodie
 • pohádka
 • traktát
 • argumentace
 • editorial
 • kritika
 • glosář
 • resumé
 • bibliografie
 • anekdota
 • citace

👍 Generování názorů

Poskytni názor

Vytvoř hodnocení

Komentuj

Recenzuj

Kritizuj

Doporuč

🎭 Simulace chování

Výsledek: Modely chování, předpovědi, emulace postav, scénáře, reakce na podněty

Příkaz: Chovej se jako, Napodob, Modeluj interakci, Simuluj reakce

Simuluj chování

Napodob

Modeluj interakci

Simuluj reakce

Simuluj rozhovor

🔮 Předpovědi a dokončení

Výsledek: Předpověď na základě faktů

Predikuj

Předpověz

Odhadni

Finalizuj

Dokonči

ChatGPT – Ultimátní Příkazy a Výzvy 2024 ke stažení za:

0
Years
:
0
Months
:
0
Dny
:
0
Hodiny
:
0
Minuty
:
0
Sekundy
// Modal okno
// Styly + Script pro modal okno a kopírování
// styly pro pluginy
Sdílejte článek na sociálních sítích