ReAct (Rekurzivní aplikace)

ReAct je technika založená na principu rekurzivní aplikace promptů na výstupy modelu. To znamená, že výstup generovaný modelem na základě jednoho promptu se používá jako nový prompt pro další generování výstupu. Tento proces může být opakován, aby se dosáhlo hlubšího a komplexnějšího výstupu.

Představte si to jako řadu otázek a odpovědí, kde každá odpověď vede k nové otázce a další odpovědi. Tímto způsobem může AI model používat své vlastní výstupy jako základ pro další generování obsahu.

Příklady použití techniky ReAct zahrnují:

  • Hloubková analýza textu: AI model nejprve shrne úvod vědeckého článku, který se poté použije jako základ pro generování otázek o klíčových bodech článku, na které model znovu odpoví.
  • Postupné rozkrývání příběhu: AI model nejprve vytvoří základní nástin příběhu, který se použije pro další rozvíjení detailů postav a děje.
  • Iterativní řešení problémů: V matematických aplikacích AI model nejprve navrhne obecné řešení, které se pak rozdělí na menší úkoly a dále se řeší.

Další aplikace techniky ReAct zahrnují generování výstupů pro úkoly jako projekty, nápady, scénáře, strategie, produkce, analýzy, výzkumy, inovace, rizika, kampaně, optimalizace, simulace, aplikace, citáty, přehledy, souhrny, řešení, návrhy, reporty, postupy, studie, metody, modely, případové studie, hodnocení, plánování, návody, předpovědi, prognózy, koncepce, brainstorming, prezentace, vývoj, roadmapy, přístupy, rozpočty, dokumentace, analýzy trendů, rozhodování, marketingové strategie, implementace, vyhodnocení, školení, tutoriály, workflow, benchmarking a prototypování.

Technika ReAct podporuje dynamické konverzace a vytváří cyklické promptů, které vedou model k zamyšlení nad svými předchozími odpověďmi a dalšímu rozpracování nebo kladení otázek. Umožňuje adaptivní odpovědi, kde model mění přístup nebo styl komunikace na základě kontextu, a podporuje vývoj kontextuálního porozumění. Interaktivní scénáře, kde model reaguje na různé situace, empatické reakce, reflexivní odpovědi, kontinuita konverzace a využití zpětné vazby jsou dalšími aspekty, které ReAct podporuje. Tato technika je ideální pro vytváření angažovaných diskusí o specifických tématech nebo otázkách.

U lidí umožňuje těsná součinnost mezi uvažováním a jednáním rychlé učení se novým úkolům a robustní uvažování a rozhodování. To dokážeme provádět i v případě, že se setkáme s nepředvídanými okolnostmi, informacemi nebo nejistotami.

LLM prokázaly působivé výsledky v uvažování v myšlenkovém řetězci(CoT) a podněcování a jednání (vytváření akčních plánů).

Myšlenka ReAct spočívá ve spojení uvažování a konání.

Uvažování umožňuje modelu vyvolávat, sledovat a aktualizovat akční plány, zatímco akce umožňují shromažďovat další informace z vnějších zdrojů.

Kombinace těchto myšlenek se nazývá ReAct a byla aplikována na různorodou sadu jazykových a rozhodovacích úloh, aby se kromě lepší interpretovatelnosti a důvěryhodnosti pro člověka prokázala její účinnost oproti nejmodernějším základním modelům.

Co je ReAct promptování?

ReAct je přístup LLM k podnětům a zpracování výsledků, který kombinuje uvažování, plánování akcí a integraci zdrojů znalostí, aby LLM překročil svůj jazykový model a při svých předpovědích využíval informace z reálného světa. ReAct je kombinací uvažování a jednání.

Jako součást mé služby vám mohu nabídnout expertní využití techniky ReAct pro vaše AI modely. Toto zahrnuje:

  1. Vytváření prompty pro hluboké analýzy: Pomohu vytvořit prompty, které umožní modelu provádět detailní analýzy a postupné rozkrývání komplexních témat.

  2. Optimalizace interaktivních konverzací: Nabízím tvorbu prompty, které podporují dynamické a plynulé konverzace, kde AI model reaguje a adaptuje se na základě předešlých odpovědí.

  3. Rozvoj kreativního myšlení modelu: Pomohu vytvořit podmínky, kde model může generovat inovativní nápady a návrhy, reagovat na komplexní scénáře a rozvíjet kreativní řešení problémů.

  4. Podpora kontinuálního učení modelu: Nabízím techniky, které umožní modelu učit se z vlastních výstupů a neustále vylepšovat svou schopnost generovat relevantní a užitečné odpovědi.

  5. Adaptace promptů na specifické potřeby: Upravím prompty tak, aby byly přizpůsobené vašim konkrétním potřebám a cílům, čímž zvýším efektivitu a přesnost odpovědí modelu.

Pomocí techniky ReAct můžete očekávat, že váš AI model bude schopen provádět složitější úkoly, lépe reagovat na dynamické situace a poskytovat hlubší a komplexnější výstupy.