Základní Datové Typy

Primitivní datové typy

Primitivní datové typy: Jsou to nejjednodušší typy dat, které přímo reprezentují základní hodnoty. Zahrnují:

 • Číselné typy: Celá čísla (int v mnoha jazycích), desetinná čísla (float nebo double), a v některých případech speciální formáty jako jsou komplexní čísla.
 • Logický typ: Pravdivostní hodnoty (boolean), které mohou nabývat pouze hodnot true (pravda) nebo false (nepravda).
 • Znakový typ: Jednotlivé znaky (char), obvykle reprezentují písmena, číslice nebo jiné symboly.

Složené (nebo strukturované) datové typy

Tyto typy umožňují skládání primitivních datových typů a tvorbu složitějších struktur. Patří sem:

 • Pole (Arrays): Seznamy prvků stejného datového typu.
 • Struktury (Structs v C/C++ nebo Records v Pascalu): Umožňují kombinovat prvky různých datových typů.
 • Třídy (Classes): Základ objektově orientovaného programování, kde každá třída definuje strukturu a chování svých objektů.

Referenční datové typy

Tyto typy odkazují na místo v paměti, kde jsou skutečná data uložena. Zahrnují:

 • Řetězce (Strings): Sekvence znaků reprezentující text.
 • Objekty: Instance tříd v objektově orientovaných jazycích.
 • Pole a Kolekce: Například seznamy (lists), slovníky (dictionaries) v Pythonu, nebo množiny (sets).

Speciální datové typy

Některé jazyky nabízí speciální datové typy pro určité účely, jako jsou:

 • Enumy (Enumerated types): Umožňují definovat proměnnou s pevně stanoveným seznamem možných hodnot.
 • Void: Typicky používán v definicích funkcí pro označení absence návratové hodnoty.