Vzorce pro psaní přesvědčivých a efektivních textů

Existuje několik vzorců pro psaní přesvědčivých a efektivních textů. Tyto vzorce pomáhají strukturovat obsah tak, aby byl pro čtenáře zajímavý a přesvědčivý. Zde jsou některé z nich:

 1. AIDA (Attention, Interest, Desire, Action): Tento vzorec pro psaní začíná získáním pozornosti čtenáře, obvykle skrze zaujímavý nadpis nebo obrázek. Následně buduje zájem poskytnutím dalších informací o produktu nebo službě. Poté vyvolává touhu po výrobku nebo službě zdůrazněním jejich přínosů a výhod pro zákazníka. Nakonec vyzývá k akci, jako je nákup, registrace na webových stránkách nebo kontaktování pro více informací, což má za cíl přeměnit zájem na konkrétní transakci nebo angažovanost.
 2. PAS (Problem-Agitation-Solution): Tato technika začíná identifikací problému, který potenciální zákazník má, následuje agitace, která tento problém zvýrazní nebo zveličí, a nakonec se nabídne řešení prostřednictvím vašeho produktu nebo služby.
 3. FAB (Features-Advantages-Benefits): Tento model se zaměřuje na popis funkcí produktu (Features), výhod, které tyto funkce poskytují (Advantages), a nakonec přínosů, které z těchto výhod plynou pro zákazníka (Benefits).
 4. 4 Ps (Promise, Picture, Proof, Push): Tento vzorec začíná slibem, který zaujme pozornost čtenáře, následně maluje obrázek, jak by jejich život mohl vypadat po využití vašeho produktu nebo služby. Poté poskytne důkaz (svědectví, recenze, studie) podporující vaše tvrzení a završí to výzvou k akci (push).
 5. QUEST (Qualify, Understand, Educate, Stimulate, Transition): Tento vzorec začíná kvalifikací čtenáře, aby se ujistil, že je správným publikem. Následně se snaží porozumět jejich potřebám nebo problémům, vzdělává je o možném řešení, stimuluje zájem a touhu po řešení a nakonec je přesměruje k akci.
 6. STAR (Situation, Task, Action, Result): Tento vzorec je často využíván v oblasti personalistiky pro popis příkladů chování nebo úspěchů, ale může být adaptován i pro marketing a prodej. Popište situaci, úkol, který byl potřeba vyřešit, akci, kterou jste podnikli, a výsledek této akce.
 7. OATH (Oblivious, Apathetic, Thinking, Hurting): Tento vzorec se zaměřuje na rozpoznání fáze, ve které se váš potenciální zákazník nachází ve vztahu k vašemu produktu nebo problému, který řeší. Začíná tím, že identifikuje, jestli je zákazník vůči problému nevědomý, apatický, přemýšlivý nebo trpící, a podle toho přizpůsobuje komunikaci.
 8. ACC (Attention, Curiosity, Conversion): Tento jednodušší vzorec začíná získáním pozornosti čtenáře, následně vyvolává zvědavost nebo zájem o více informací a završuje to konverzí, která může zahrnovat prodej, registraci nebo jinou žádoucí akci.
 9. Bridge (Present State, Desired State, How to Get There): Tento vzorec je založen na identifikaci současného stavu potenciálního zákazníka, kontrastování tohoto stavu s požadovaným stavem a následném nabízení mostu – vašeho produktu nebo služby – který zákazníka dostane z bodu A do bodu B.
 10. Value Proposition Canvas (VPC): Tento rámec pomáhá definovat a komunikovat hodnotu, kterou produkt nebo služba přináší svým zákazníkům. Soustředí se na porozumění zákaznickým potřebám a na to, jak produkt nebo služba tyto potřeby splňuje.
 11. SOFTEN (Smile, Open Posture, Forward Lean, Touch, Eye Contact, Nod): Ačkoli je tento vzorec primárně určen pro verbální a nonverbální komunikaci v osobních interakcích, principy lze upravit pro psanou komunikaci, aby byl text přívětivější a angažovanější.
 12. The 5 Ws (Who, What, When, Where, Why): Tento klasický novinářský vzorec může být využit i v marketingovém obsahu pro zajištění, že text pokrývá základní informace, které čtenáři potřebují vědět, což vede k lepšímu porozumění a zapojení.
 13. The 7 Cs of Communication (Clear, Concise, Concrete, Correct, Coherent, Complete, Courteous): Tento vzorec zdůrazňuje důležitost jasné, stručné, konkrétní, správné, soudržné, kompletní a zdvořilé komunikace, což je klíčové pro efektivní psaný text.
 14. The Rule of Three: Tento psací princip je založen na tom, že informace prezentované ve trojicích jsou pro lidi přitažlivější, zapamatovatelnější a přesvědčivější. Může být využit pro strukturování argumentů, výčet výhod nebo jakékoliv jiné klíčové body.
 15. Feature-Benefit Matrix: Podobně jako FAB, ale s důrazem na systematické porovnání vlastností produktu a přímých výhod pro zákazníka, což pomáhá vytvářet jasnější a přesvědčivější argumenty pro prodej.
 16. Problem-Promise-Proof-Proposal (PPPP): Tento vzorec začíná identifikací problému, pokračuje slibem výhody nebo řešení, nabízí důkaz tohoto slibu (například prostřednictvím svědectví nebo dat) a končí návrhem nebo výzvou k akci.