Marketingové plánování a strategie

Marketingové plánování pomáhá při usměrňování marketingového úsilí správným směrem.
Marketingové plánování vytváří rámec pro celkové plánování firmy.

Proces marketingového plánování

 1. Marketingová situační analýza – shromažďování vstupů, při kterém se snažíme shromáždit a utřídit informace, které se týkají problematiky ovlivňující vnitřní a vnější prostředí firmy.
  S.W.O.T. analýza – analýza silných a slabých stránek a identifikace příležitostí a hrozeb podniku.
 2. Formulace cílů marketingu – na základě předchozích kroků se vytvoří konkrétní cíle podniku
 3. Volba marketingové strategie – definují se nástroje marketingového mixu
 4. Vytvoření provádějícího marketingového programu – vytvoří se přesný operační plán, vypracují se scénáře a zvolí se metodika měření úspěšnosti.
 5. Plnění plánů – realizace marketingového plánu
 6. Kontrola a monitoring

Nástroje marketingového plánování

 • Sepisování scénářů a snů – srovnávání schopností firmy s budoucími možnostmi, sestavení představ o budoucích událostech
 • Analýza výpadků – hledání výpadků nebo mezer na trhu, kterých bychom mohli využít v našem podnikání (zlepšení produktivity, proniknutí na trh, rozšíření trhu, vývoj nového produktu, diversifikace ..)
 • Ansoffova matice – určování rizika, které čeká firmu při různých změnách strategie
 • Segmentace trhu – charakteristika cílové skupiny zákazníků
 • Mapování a vytyčování – grafické vyjádření konkurenčního prostředí a zobrazení rizikových oblastí
 • Analýza rozhodujících faktorů úspěchu – hledání kritérií úspěšnosti
 • Analýza životního cyklu produktu – předvídání životních cyklů, rozhodujících faktorů pro úspěšné působení na trhu
 • Analýza podílu na trhu – procentuální vyjádření velikosti trhu v porovnání s konkurencí, možné cesty ke zvýšení tohoto podílu
 • Bostonská matice – analýza podnikatelského portfolia, podíl různých produktů firmy na celkovém zisku

Výhody marketingového plánování

 • Koordinuje činnosti, které napomáhají dosažení stanovených cílů v určitém čase.
 • Plánuje budoucnost systematickým způsobem.
 • Přizpůsobuje zdroje zjištěným možnostem trhu.
 • Zvyšuje možnosti objevovat příležitosti na trhu.
 • Zlepšuje komunikaci uvnitř firmy a tím eliminuje rizika a konflikty mezi jednotlivými profesemi nebo stupni řízení.