Reklamní kampaně – návrh, tvorba a rozpočet

Reklamní kampaň (advertising campaign) je souhrn vybraných reklamních a marketinkových plánovaných aktivit směřujících k jasnému cíli:

Efektivně oslovit budoucí i stávající zákazníky a vydělat peníze.

Základem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný reklamní plán, rozdělený do časových úseků.

5M reklamní kampaně

Před jeho tvorbou si položte pět základních otázek, zvaných též jako 5M:

 1. Mission (poslání) – Jaké jsou cíle propagace?
 2. Money (peníze) – Kolik můžeme investovat?
 3. Message (zpráva) – Jaká zpráva by měla být odeslána?
 4. Media (média) – Jaké média by měla být použita?
 5. Measurement (měřítko) – Jak by se měli hodnotit výsledky?

Příklady cílů reklamní kampaně

 • tvorba silné značky
 • zvýšení poptávky
 • posílení finanční pozice
 • vytváření pozitivní image
 • motivace vlastních pracovníků
 • zvýšení možnosti distribuce

Postup při realizaci reklamní kampaně:

1. Situační analýza a definice cílů reklamy

Cílem je analyzovat současný stav, definovat cílovou skupinu, informovat se o konkurenci, a co nejpřesněji formulovat potřeby a požadavky klienta.

2. Stanovení finančního rozpočtu

stanovit se můžou několika způsoby:

 • metoda „Co si můžeme dovolit?
 • metoda procento z prodeje – poměr reklama/prodej, propagace/prodej
 • metoda srovnání z konkurencí – kolik musíme investovat, abychom porazili konkurenci
 • metoda cíle a úkolu – investice pouze ke splnění cíle
 • metoda maximalizace zisku – volba optimálního rozpočtu, který nejvíce zvýší zisky

3. Tvorba reklamního poselství a reklamy (claim) 

Cílem je informovat, působit na emoce, nebo vyjadřovat image.

4. Volba mediální strategie a mediální plánování

5. Vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně

Cíle vs skutečnost, kvalitativní vyhodnocení kampaně, celkový report průběhu kampaně.

6. Marketingový výzkum