Marketingový výzkum trhu

Hledáte odpovědi na tyto otázky: Jaké je povědomí o značce? Jaká je nasycenost trhu? Kdy, kde, jak a proč je nakupováno? Jak reagují trhy na reklamu a propagaci? Jaký je odbytový potenciál? Jaká je konkurence a jaká je její síla? Které segmenty jsou nejvíce ziskové? Na tyto a jiné otázky odpovídá marketingový průzkum .

Marketingový průzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení.

Základní přístupy marketingovém výzkumu:

 • Kvalitativní výzkum hledá odpovědi na otázky: Proč? Jak?
  Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny a na zkoumaný problém.
  Mezi hlavní metody kvalitativního průzkumu patří:
  individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory a projekční techniky.
 • Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často?
  Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám.
  Je prováděn na větším počtu respondentů.
  Mezi hlavní metody kvantitativního průzkumu patří:
  písemné, telefonické, osobní, elektronickéd otazování a pozorování.

Funkce marketingového výzkumu

 • marketingový výzkum pomáhá identifikovat příležitosti a problémy spojené s prodejem
 • marketingový výzkum vytváří metody pro sběr informací
 • marketingový výzkum řídí a uskutečňuje proces sběru dat
 • marketingový výzkum analyzuje výsledky prodeje
 • marketingový výzkum analyzuje nákupní chování spotřebitelů
 • marketingový výzkum sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky
 • marketingový výzkum poskytuje zpětnou vazbu managementu a pracovníkům , umožňuje kontakt s kupujícím
 • marketingový výzkum poskytuje informace o budoucím vývoji na trhu
 • marketingový výzkum poskytuje informace o potřebách, preferencích a chování zákazníků
 • marketingový výzkum poskytuje informace o konkurenci
 • marketingový výzkum nastoluje filosofii
 • marketingový výzkum dává managementu informace, které pomáhají při tvorbě reklamních a marketingových strategií, volbě cílů a řízení podniku
 • marketingový výzkum odstraňuje rizika z podnikání a zviditelňuje šance a vyhlídky organizace

Kdy provádět marketingový výzkum?

 • když se mění produktové portfolio, nebo když uvádíte nový výrobek na trh
 • když potřebujete znát potřeby a reakce trhu na novou službu
 • když dochází k nějaké inovaci
 • když klesá tržní podíl firmy
 • když klesají tržby
 • když chcete znát pozici vaší značky v podvědomí spotřebitelů

Postup při marketingovém výzkumu

 1. Definování problému – za prvé je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu.
  zadání by mělo by obsahovat:
  • Jaké informace chci získat
  • Kde je budu získávat a od koho
  • Kdo je bude získávat
  • Pomocí jakých metod a forem je budu získávat
  • Výše nákladů
  • Personální zajištění (vlastní režie, agentura)
  • Materiálně-technické zajištění
 2. Plán výzkumu (situační analýza) – druhým krokem je vytvořit prováděcí plán, zvolit správnou metodiku výzkumu, zvolit representativní vzorek respondentů a vytvořit podklady pro vlastní výzkum
 3. Sběr informací – fáze realizace dotazování, pozorování a zkoumaní
 4. Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů – kompletace, klasifikace, kódování, třídění, analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu
 5. Závěry a doporučení a přijetí marketingových opatření – na základě výsledků se vytvoří postupy, směrnice a další marketingové strategie, které povedou k zlepšení situace

Techniky online marketingového výzkumu 2018

Update: 15.11.2018

Sdílejte článek na sociálních sítích