Marketingový průzkum trhu, dotazníky a vzory

Cílem této fáze segmentace trhu je zhodnotit možnosti prodeje vašich produktů, zjistit stav konkurence, odhadnout velikost budoucí poptávky – vymezit segmentační kritéria.

Prvním krokem je tvorba dotazníku. Je třeba neformálně oslovit vybraný vzorek respondentů s cílem porozumět motivacím, postojům a chování. Na základě získaných informací je sestaven formalizovaný dotazník.

Druhým krokem je provést vlastní dotazování. To můžete provést buď sami (písemné dotazovaní, elektronické dotazování na internetu), nebo od renomované firmy specilalizující se na marketingový výzkum.

Od dotazovaných je třeba získat následující informace:
  • demografické, psychografické a mediagrafické údaje o respondentech
  • povědomí o značce a její hodnocení
  • postoje k dané kategorii produktu
  • způsoby používání produktu
  • požadované vlastnosti produktu a jejich významnost pro zákazníky
  • … další

Další fází segmentace je profilování segmentů.

Sdílejte článek na sociálních sítích