Kvantitativní výzkum trhu

Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často?
Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Je prováděn na větším počtu respondentů.

 • Kvantitativní výzkum zjišťuje znalost produktů na trhu
 • Kvantitativní výzkum zjišťuje kvalitu využívaných jednotlivých služeb
 • Kvantitativní výzkum hledá jakou pozici má produkt na trhu ve srovnání s konkurencí
 • Kvantitativní výzkum zkoumá účinnost jednotlivých reklamních aktivit

Kvantitativní výzkum používá tyto metody a techniky:

  • Metody šetření formou dotazování – předem připravené cílené otázky
   • písemné dotazování (dotazníky)
   • telefonické dotazování
   • osobní dotazování (interview)
   • skupinové dotazování
  • Metody dotazování prostřednictvím internetu a elektronické dotazování
   primární informace:
   • dotazník na webu – elektronický formulář umístěný přímo na webových stránkách
   • pop-up okno – každé n-tému návštěvníkovi se otevře nové okno s formulářem
   • Anketa – jednoduchý dotazník, kde stačí pouze kliknout na jednu z odpovědí

sekundární informace:

  • Vyhledávání informací o problematice
  • Monitorování elektronických konferencí a diskuzí – hledání zpětné vazby. O čem lidé diskutují se dozvíte na oborových serverech , na stránkách konkurence, …
 • Metody pozorování – spočívají v záměrném, cílevědomém sledování reakcí, aniž by pozorovatel nějak zasahoval. Tyto reakce jsou zaznamenány (kamera, diktafon, oční kamera) a následně vyhodnocovány. Používají při studii nákupního chování, efektivity propagačních materiálu a tištěné reklamy, nebo testování internetového projektu.
 • Experimentování – při této metodě pracujeme se dvěma (nebo více) výzkumnými skupinami, z nichž jedna je experimentální a druhá kontrolní. Podstatou experimentu je to, že v kontrolovaných podmínkách zavádíme působení nějaké nezávislé proměnné a sledujeme jaké efekty (změny) v závisle proměnných vyvolává. Pro co nejpřesnější údaje srovnáváme experimentální skupinu s kontrolní skupinou, ve které proces probíhá “normálně” (bez působení nezávisle proměnné). Při tom je třeba, aby si obě skupiny byly maximálně podobné ve všech znacích, které jsou z hlediska experimentu podstatné.

Více informaci o marketingovém výzkumu

Summary
Article Name
Kvantitativní výzkum trhu
Description
Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často? Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Je prováděn na větším počtu respondentů.
Author
Publisher Name
Vladimír Matula
Publisher Logo
Sdílejte článek na sociálních sítích