Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …

 • Public Relations je forma marketingové komunikace, která zvyšuje reputaci společnosti a jejího image.
 • Public Relations představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytváření a upevňování důvěry, porozumění a dobrých vztahů organizace s klíčovými skupinami veřejnosti.
 • Public Relations jsou funkce řízení, která identifikují, budují a udržují vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch, nebo neúspěch.
 • Public Relations je řízení reputace společnosti a jejího image.
 • Public Relations je funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem.
 • Public Relations jsou procesy směřující k vytvoření pozitivních postojů na základě znalostí.
 • Public Relations jsou procesy směřující k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní.
 • Public Relations je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.
 • Public Relations jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.
 • Public Relations je dlouhodobá cílevědomá činnost, jejíž cílem je řídit postoje a vnímání veřejnosti k organizaci, nebo jedinci.
  Public Relations je řízením vztahů mezi firmou/společností a její klíčovou veřejností/cílovou skupinou.
 • Public Relations je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami.
 • Public Relations připravuje a realizuje program činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala.

Výhody Public relations

 • Udržuje a zlepšuje dobrou image organizace.
 • Doprovází reklamní a marketingové aktivity a proto podporuje prodej.
 • Udržuje, nebo zlepšuje reputaci podniku, organizace, nebo jedince.
 • Odvracuje útoky na podnik (očerňující články, nepravdivá prohlášení, zkreslené statistiky …).
 • Zvyšuje motivaci zaměstnanců.
 • Přesvědčuje orgány státní správy a ovlivňuje tvorbu a schvalování zákonů.

Cíle Public Relations

 • vyvolat zájem
 • vzbudit uvědomění
 • stimulovat určitá přání
 • získat podporu nezávislé třetí strany, nebo veřejnosti
 • vzdělávat
 • přesvědčit
 • podpořit určité jednání, nebo činnost
 • prodat

Public relations vs. Reklama

ReklamaPublic Relations
Reklama se snaží hlavně o krátkodobý prodej určitého produktu nebo služby.Public Relations se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami.

Reklama využívá zásadně mediálních strategií:

Public Relations působí na širokou veřejnost a komunikuje i jinými prostředky (nástroji):

Public relations v marketingu

Public Relations jsou používány k podpoře marketingu. Získáním publicity v médiích se zvyšuje účinnost reklamních kampaní a tím vytváří dobré podmínky pro prodej produktů a služeb.

Public Relations na internetu

Články na internetu

Články jsou publikovány na oborových serverech, nebo zpravodajských serverech, kde jsou seskupovány do rubrik podle zájmových skupin. Jelikož zvyšují informační hodnotu každé internetové stránky, jsou hojně používány v prostředí internetových obchodů a firemních webů. Svým odborným nekomerčním pohledem podporují prodej nabízených produktů a služeb. Ve spojení s diskuzí se pak stávají mocným marketingovým nástrojem.

V direkt marketingu jsou články používány jako nástroj E-mailového marketingu, kde jsou rozesílány ve formě newsletteru.

Sdílejte článek na sociálních sítích